ΕΛΛΗΝΙΚΑ για ξενους    
Η διδασκαλία των Ελληνικών για ξένους πραγματοποιείται σε τέσσερα επίπεδα τα οποία περιγράφονται παρακάτω:

 

Α΄ Επίπεδο

Με την συμπλήρωση του κύκλου μαθημάτων του Α΄ επιπέδου ο υποψήφιος θα έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα μιας συνομιλίας μεταξύ δυο φυσικών ομιλητών για απλά καθημερινά θέματα και να κατανοεί απλές δημόσιες ανακοινώσεις. Θα έχει επίσης την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα απλών γραπτών διαφημίσεων, σημειωμάτων, προγραμμάτων και απλών οδηγιών.

Στο γραπτό λόγο θα έχει την ικανότητα να γράφει απλά σύντομα κείμενα που σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις και να δίνει βασικές πληροφορίες.
Κατά τη χρήση της ελληνικής γλώσσας θα είναι σε θέση να επιτελεί απλές καθημερινές γλωσσικές λειτουργίες, όπως να χαιρετά, να συστήνεται, να εύχεται, να δικαιολογείται, να μιλά στο τηλέφωνο, να γράφει απλές επιστολές, να ανταλλάσει πληροφορίες για απλά θέματα, να κατανοεί και να κάνει απλές ανακοινώσεις, να εκφράζει θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, την επιθυμία ή την υποχρέωση να κάνει κάτι, να δίνει κάτι, να προσκαλεί και να προτείνει. Τέλος θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει σε μια δημόσια υπηρεσία, σε γραφεία ταξιδίων, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια και σε καταστήματα.

Β΄ Επίπεδο

Με την συμπλήρωση του κύκλου μαθημάτων του Β΄ επιπέδου ο υποψήφιος θα έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε απλό προφορικό λόγο σε μια ποικιλία γενικών γλωσσικών καταστάσεων/συνθηκών οι οποίες απαιτούν ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικών απόψεων. Θα έχει επίσης την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα αλλά και κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες μιας συνομιλίας ανάμεσα σε δυο φυσικούς ομιλητές σε μια ποικιλία θεμάτων, μηνυμάτων, ειδησεογραφικών ανταποκρίσεων και σχολίων. Στο γραπτό λόγο ο υποψήφιος θα έχει την ικανότητα να συνθέτει σύντομα απλά κείμενα, να μεταδίδει πληροφορίες και προσωπικές απόψεις για μια ποικιλία θεμάτων.

Ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα προφορικά και γραπτά σε βαθμό που να του δίνει τη δυνατότητα να παίρνει μέρος και να ανταποκρίνεται με ευχέρεια σε επικοινωνιακές καταστάσεις χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες γλωσσικές λειτουργίες από αυτές του Α΄επιπέδου. Επίσης θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει κατά την επίσκεψη του σε μουσεία, θέατρα και σε χώρους που αφορούν την υγεία.

 

Γ΄ Επίπεδο

Με την συμπλήρωση του κύκλου μαθημάτων του Γ΄ επιπέδου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει και να εκφράζεται και προφορικά και γραπτά με ακρίβεια και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε ενα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών καταστάσεων το οποίο θα περιλαμβάνει πολυσύνθετες εκφράσεις. Ο υποψήφιος θα έχει την ικανότητα να κατανοεί σαφείς πληροφορίες και απόψεις που παρουσιάζονται σε μια συζήτηση μεταξύ τριών τουλάχιστον φυσικών ομιλητών της γλώσσας σε ενα ευρύ φάσμα θεμάτων, να εκφράζει τις προσωπικές του θέσεις και να παίρνει μέρος αποτελεσματικά σε μια παρατεταμένη συνομιλία. Επίσης θα είναι σε θέση να καταλαβαίνει συγκεκριμένες πληροφορίες και να αναγνωρίζει τον τόνο και το σκοπό αποσπασμάτων που προέρχονται από πηγές όπως εφημερίδες, περιοδικά, κανονισμοί, επίσημα γράμματα και αναφορές.
Στο γραπτό λόγο ο υποψήφιος θα έχει την ικανότητα να χειρίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια περιγραφικά και αφηγηματικά θέματα που αναφέρονται σε προσωπικές και καθημερινές εμπειρίες.

Ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να επιτελεί τέτοιες γλωσσικές λειτουργίες που να επιδεικνύουν το βαθμό της γλωσσικής του ικανότητας. Τέλος, θα είναι εξοικειωμένος με βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνική ζωή.


 

Δ΄ Επίπεδο

Με την συμπλήρωση του κύκλου μαθημάτων του Δ΄ επιπέδου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει και να εκφράζεται στο γραπτό και στον προφορικό λόγο με υψηλού βαθμού ακρίβεια, να χρησιμοποιεί σύνθετες εκφράσεις και γλωσσικές λειτουργίες μέσα στο πλαίσιο των προσωπικών και επαγγελματικών εμπειριών του και να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που δεν του είναι γνωστές. Θα έχει την ικανότητα να εκμαιεύει πληροφορίες και υπονοούμενα από συζητήσεις οι οποίες μπορεί να περιέχουν άγνωστα θέματα και στις οποίες μπορεί να εμπλέκονται αρκετοί ομιλητές που επικοινωνούν με κανονικό ρυθμό ομιλίας. Στον προφορικό λόγο ο υποψήφιος θα μπορεί να εκφράζει αποτελεσματικά απόψεις, μέσα στο πλαίσιο των προσωπικών και επαγγελματικών του εμπειριών, με υψηλού βαθμού ευχέρεια και ακρίβεια λεξιλογίου και να παίρνει μέρος σε συζητήσεις που περιέχουν άγνωστες σ’αυτόν καταστάσεις.

Στο γραπτό λόγο θα έχει τη δυνατότητα να γράφει σε ενα ευρύ πεδίο θεμάτων σχετικών με τις καθημερινές ανάγκες και τους τομείς προσωπικών και επαγγελματικών ενασχολήσεων.

Στο επίπεδο αυτό ο υποψήφιος δεν θα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα κατά τη χρήση προφορικού ή γραπτού λόγου οποιουδήποτε ύφους και είδους. Τέλος, θα είναι σε θέση ν’αναπτύσσει και ν’αντικρούει με άνεση επιχειρήματα συνομιλητών του χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γραμματικές δομές και εκφράσεις σύμφωνα και με τις απαιτούμενες κοινωνικοπολιτιστικές συμβάσεις.